fbpx

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Goeiezaak.com B.V.

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met Goeiezaak.com een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

1.3 Goeiezaak.com B.V.: Opdrachtnemer, gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 69154961.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en Goeiezaak.com gezamenlijk.

1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Goeiezaak.com te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden diensten en werkzaamheden zijn vastgelegd.

1.6 Marketing as a Service-overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Goeiezaak.com te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden maandelijks terugkerende diensten en werkzaamheden zijn vastgelegd.

 

2. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbieding, opdrachtverlening, dienst et cetera tussen partijen, ook indien deze niet leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering van diensten waarvoor Goeiezaak.com derden inschakelt.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door partijen zijn ondertekend.

2.5 Goeiezaak.com heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan opdrachtgever. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde in te zien op de website van Goedezaak.com.

2.6 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijk bepaling zoveel als mogelijk benadert.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in lijn van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn van deze algemene voorwaarden.

2.9 Indien Goeiezaak.com niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Goeiezaak.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.10 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Goeiezaak.com zijn vrijblijvend, tenzij door Goeiezaak.com schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven. Goeiezaak.com is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (via digitaal accorderen) binnen 4 weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 4 weken plaatsvindt, heeft Goeiezaak.com het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen.

3.3 Een aanbieding vervalt indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.4 Goeiezaak.com kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4. Aanvang en duur van de overeenkomst

4.1 Een opdracht kan door Goeiezaak.com worden aanvaard indien zij de schriftelijke bevestiging van de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen. Hiernaast is het mogelijk dat Goeiezaak.com een opdracht aanvaardt doordat zij start met de uitvoering van de werkzaamheden, of indien een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Goeiezaak.com is ondertekend.

4.2 Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.3 Een zogenaamde ‘Marketing as a Service’- overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar tenzij beide partijen schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4.3 Indien er een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd geldt er een opzegtermijn van twee (2) maanden.

 

5. Tussentijdse opzegging, ontbinding en opschorting

5.1 Opzegging van een Marketing as a Service overeenkomst geschiedt per e-mail aan de aan opdrachtgever toegewezen Online Consultant – peter@goeiezaak.com en Operationeel Directeur anne@goeiezaak.com, of per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Na het verlopen van de looptijd van het contract, wordt het contract automatisch met dezelfde periode verlengd.

5.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

5.3 Bij een Marketing as a Service overeenkomst van 12 (twaalf) maanden of langer kunnen de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht voor de duur van maximaal twee (2) maanden eenmalig door de opdrachtgever worden onderbroken c.q. stilgelegd. Na verloop van genoemde periode worden de werkzaamheden door Goeiezaak.com hervat en wordt de overeenkomst automatisch met twee (2) maanden verlengd.

5.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien een van de partijen al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Goeiezaak.com is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5.5 Prestaties ter uitvoering van de overeenkomst die de opdrachtgever op het moment van de beëindiging (als bedoeld in dit artikel) reeds heeft ontvangen, zullen evenals de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Goeiezaak.com ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In overeenstemming hiermee blijven bedragen die Goeiezaak.com vóór de beëindiging heeft gefactureerd voor wat zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, onverminderd verschuldigd. Deze worden direct opeisbaar op het moment van de beëindiging.

5.6 Goeiezaak.com is bevoegd de overeenkomst te beëindigenindien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Goeiezaak.com kan worden gevergd.

5.7 Indien Goeiezaak.com tot opzegging, opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.8 Indien de beëindiging aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Goeiezaak.com gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor (direct en indirect) zijn ontstaan.

 

6. Prijzen

6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Goeiezaak.com behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

6.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Goeiezaak.com, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief projectkosten, onkosten en reiskosten.

6.4 Indien mediabudgetten worden voorgeschoten door Goeiezaak.com, zal een advertising creditcard fee van 3% over het besteedde budget in rekening worden gebracht.

 

7. Facturatie en betaling

7.1 Marketing-as-a-Service overeenkomsten worden maandelijks vooraf gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De abonnementsperiode start doorgaans op de eerste (1e) of vijftiende (15e) van de maand.

7.2 Projecten met een vaste prijs worden gefactureerd in termijnen op de in de overeenkomst aangegeven wijze.

7.3 Verzoeken of opdrachten op basis van nacalculatie zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte uren.

7.4 Betaling dient te geschieden op de door Goeiezaak.com in de overeenkomst aangegeven wijze. Goeiezaak.com hanteert een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.

7.5 Indien de betalingswijze een automatische incasso betreft, en deze niet is geslaagd, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en dient de factuur binnen de gestelde betalingstermijn worden voldaan.

7.6 Indien de opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1% (zegge: één procent) per maand.

7.7 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15%, met een minimum van € 150,00 (honderdvijftig euro). De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

7.8 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Goeiezaak.com op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Goeiezaak.com direct opeisbaar.

7.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.10 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Goeiezaak.com gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

 

8. Wijziging en meerwerk

8.1 Indien Goeiezaak.com op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Goeiezaak.com. Goeiezaak.com is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 8.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

8.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en onderling in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

8.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Goeiezaak.com opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8.5 Goeiezaak.com heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.

8.6 Goeiezaak.com heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, in rekening te brengen.

8.7 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Goeiezaak.com zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

9. Uitvoering

9.1 Goeiezaak.com zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Goeiezaak.com kan evenwel niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden altijd het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

9.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Goeiezaak.com aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Goeiezaak.com verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Goeiezaak.com zijn verstrekt, dan kan Goeiezaak.com de overeengekomen werkzaamheden niet uitvoeren en heeft Goeiezaak.com in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Goeiezaak.com het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Goeiezaak.com om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform deze algemene voorwaarden.

9.3 Goeiezaak.com heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij de selectie van derden zal Goeiezaak.com de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden zijn aan Goeiezaak.com.

9.4 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Goeiezaak.com de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

9.5 Indien de werkzaamheden door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden hervat, dan is opdrachtgever de voor de opdracht geraamde kosten over de periode volgend op de genoemde termijn aan Goeiezaak.com verschuldigd.

9.6 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

9.7 Indien Goeiezaak.com, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Goeiezaak.com opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

10. Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine-adverteren (“SEA”) en zoekmachine-optimalisatie (“SEO”)

10.1 De opdrachtgever verleent aan Goeiezaak.com een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Goeiezaak.com noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor opdrachtgever, dient opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Goeiezaak.com.

10.2 Goeiezaak.com zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van Goeiezaak.com over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door Goeiezaak.com aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.

10.3 De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de opdrachtgever, zonder tussenkomst van Goeiezaak.com, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Goeiezaak.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de opdrachtgever.

10.4 Goeiezaak.com verplicht zich te houden aan de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Goeiezaak.com is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

10.5 Analyse, optimalisatie en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Goeiezaak.com aan opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Goeiezaak.com gehanteerde software en/of tooling en/of platformen voor adverteren en conversieregistratie, waaronder maar niet beperkt tot Google Ads, Google Analytics en Facebook Ads. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Goeiezaak.com op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zich daarover duidelijk te communiceren in de desbetreffende rapportage.

 

11. Specifieke bepalingen aangaande Digital Analytics en Conversie-Optimalisatie (“CRO”)

11.1 Goeiezaak.com zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door Goeiezaak.com verstrekte adviezen hieromtrent.

11.2 Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Goeiezaak.com aan opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.

11.3 Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Goeiezaak.com aan opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Goeiezaak.com gehanteerde software en/of tooling. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Goeiezaak.com op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zich daarover duidelijk te communiceren in de desbetreffende rapportage.

11.4 Opslag van door Goeiezaak.com vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van Goeiezaak.com. Goeiezaak.com behoudt zich het recht voor gegevens van opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van zes (6) maanden.

 

12. Specifieke bepalingen aangaande Display Advertising en Social Media Advertising.

12.1 Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Goeiezaak.com schriftelijk bevestigen dat:

  • door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);
  • door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van Goeiezaak.com zal stellen alsmede dat opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;

 

12.2 Opdrachtgever zal gedurende de duur van een overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten benodigde toegang tot beheerdersaccounts niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Goeiezaak.com tegen eventuele aanspraken van derden jegens Goeiezaak.com bij inbreuk door opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Goeiezaak.com ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Linkedin, Google Display Netwerk, etc.

12.4 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van Goeiezaak.com leidend, tenzij uit de meetsystemen van opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten.

 

13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een overeenkomst en één (1) jaar daarna.

13.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Goeiezaak.com het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.3 De (persoons-)gegevens die via de sites van Goeiezaak.com aan Goeiezaak.com worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Goeiezaak volgt de wettelijke voorschriften.

13.4 Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van diensten van Goeiezaak.com.

13.5 Goeiezaak.com behoudt zich het recht voor om anonieme statistische gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) die zij ten behoeve van Opdrachtgever verzamelt voor eigen analyses te gebruiken.

13.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en digitale diensteverlening stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Goeiezaak.com alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

 

 

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Goeiezaak.com voor alle aanspraken van derden die jegens Goeiezaak.com mochten worden ingesteld wegens schending van de AVG en/of wettelijke bewaartermijnen. Goeiezaak.com spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

13.8 Alhoewel Goeiezaak.com zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

 

14. Intellectueel eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Goeiezaak.com verleende diensten rusten bij Goeiezaak.com. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.

14.2 De door Goeiezaak.com verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Goeiezaak.com is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Goeiezaak.com.

14.3 Goeiezaak.com behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Goeiezaak.com voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

14.5 Indien de door Goeiezaak.com ontwikkelde of aangepaste of bewerkte programmatuur functionaliteiten biedt die kunnen worden gebruikt voor tracking van persoonsgegevens en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van eindgebruikers, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze functionaliteiten volledig bij opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet, de AVG en de Eprivacy wetgeving.

14.6 Goeiezaak.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door opdrachtgever en/of derden welke is ontstaan als gevolg van en/of die op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van (het gebruik van) de programmatuur aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy, tracking, verwerking en opslag persoonsgegevens waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet, de AVG en ePrivacy wetgeving. In het bijzonder kan opdrachtgever Goeiezaak.com in dit kader nimmer aansprakelijk houden voor aan opdrachtgever door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1 Goeiezaak.com aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Goeiezaak.com, is Goeiezaak.com na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.

15.2 Indien Goeiezaak.com aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.3 De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijzen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Goeiezaak.com kan worden toegerekend.

15.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Goeiezaak.com is iedere aansprakelijkheid van Goeiezaak.com uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot een vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan tweemaal de factuurwaarde. Indien de overeenkomst betrekking heeft op doorlopende dienstverlening of een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (vijfentwintigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Goeiezaak.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.
  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

15.5 Aansprakelijkheid van Goeiezaak.com voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Goeiezaak.com voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Goeiezaak.com voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

15.6 Aansprakelijkheid van Goeiezaak.com wegens tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Goeiezaak.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Goeiezaak.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Goeiezaak.com in staat is adequaat te reageren.

15.7 Goeiezaak.com zal niet aansprakelijk zijn voor schade tengevolge van inbreuk op vertrouwelijkheid van communicatie die op verzoek van, dan wel met al dan niet stilzwijgende instemming van opdrachtgever elektronisch plaatsvindt.

15.8 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, rust op Goeiezaak.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart Goeiezaak.com voor alle aanspraken van derden.

15.9 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Goeiezaak.com bedragen één (1) jaar.

 

16. Overmacht

16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Goeiezaak.com is voorgeschreven. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, molest, brand, waterschade, overstromingen en atmosferische omstandigheden.

16.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16.3 Indien Goeiezaak.com ten tijde van het intreden van een overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, of deze nog zal kunnen nakomen, is Goeiezaak.com gerechtigd dit deel separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht aan de factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

17. Garantie

17.1 Goeiezaak.com staat er niet voor in dat de producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Goeiezaak.com staat er evenmin voor in dat de producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur. Goeiezaak.com zal zich jegens opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de producten en/of diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Goeiezaak.com garandeert niet dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de producten en/of diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken.

17.2 Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of Goeiezaak.com de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

17.3 Goeiezaak.com zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 2 (twee) maanden na levering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Goeiezaak.com zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Goeiezaak.com toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van Goeiezaak.com aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Goeiezaak.com uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

17.4 Goeiezaak.com is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

17.5 Goeiezaak.com heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.

17.6 Niet nakoming door opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft Goeiezaak.com van al haar garantieverplichtingen.

 

18. Beheer

18.1 Goeiezaak.com is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.

18.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

18.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruik– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

18.4 Opdrachtgever zal de door Goeiezaak.com gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

18.5 Goeiezaak.com is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Goeiezaak.com een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

18.6 Goeiezaak.com behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Goeiezaak.com beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

18.7 Goeiezaak.com is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Goeiezaak.com te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens Goeiezaak.com ontstaat.

 

19. Overdracht

19.1  In beginsel zal voor een overdracht van de rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde partij, de schriftelijke toestemming van de andere partij noodzakelijk zijn. Dit geldt echter niet voor het overdragen van de rechten en plichten uit de overeenkomst door Goeiezaak.com aan een door haar aan te wijzen vennootschap in het kader van een fusie, verkoop of andere juridische overgang. Opdrachtgever geeft door ondertekening van deze overeenkomst nu reeds voor alsdan uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht.

 

20. Overige bepalingen

20.1 Opdrachtgever verleent aan Goeiezaak.com voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

20.2 De opdrachtgever en/of reseller onthoudt zich ervan een werknemer van Goeiezaak.com gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden na afloop van de opdracht in dienst te nemen of op andere basis dan via Goeiezaak.com in te zetten ten behoeve van de onderneming. Hij staat ervoor in dat aan hem gelieerde ondernemingen zich van dezelfde gedragingen zullen onthouden. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt de (oud) opdrachtgever, direct opeisbaar, een boete van € 25.000, te vermeerderen met een boete van € 1.000 per dag dat hij of de aan hem gelieerde onderneming in gebreke blijft de onregelmatige toestand te beëindigen, onverminderd de mogelijkheid om in plaats van de boete Goeiezaak.com om vergoeding te vragen van de daadwerkelijk geleden schade.

 

21. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Haarlem, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

 

 

 

 

 

X